Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long – Hà Nội

160,000

Là một cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa kết quả của chư­ơng trình nghiên cứu cấp Nhà nước KX.09: Phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và giá trị lịch sử văn hóa 1000 năm Thăng Long – Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô, tiếp thu thành quả của các thế hệ đi trước, công trình này tiếp tục làm sáng tỏ các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể Thăng Long – Hà Nội, bao gồm văn học dân gian và tiếng Hà Nội, di sản Hán Nôm, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, trò chơi, trò diễn, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và nghề truyền thống;  Chỉ ra được kinh nghiệm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể, trên cơ sở tổng kết lịch sử, kinh nghiệm của các nước và thực tế của Hà Nội hiện nay; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long – Hà Nội.

Cuốn sách gồm các chương sau đây:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của bảo tồn và phát huy                                        giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Chương 2: Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long – Hà Nội

Chương 3: Giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long – Hà Nội

Chương 4: Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long – Hà Nội

icons8-exercise-96 chat-active-icon