Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội

160,000

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội là một sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và lịch sử Hà Nội nói riêng. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội có ý nghĩa quyết định đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trên phạm vi cả nước. Xét trong chiều dài lịch sử, đó là một mốc son chói lọi trên chặng đường lịch sử 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội.

Nghiên cứu về Cách mạng tháng Tám ở Hà Nôị không phải là một đề tài mới. Từ trước đến nay đã có một số công trình ở trong và ngoài nước đề cập tới đề tài này, song vẫn chỉ dừng lại ở những vấn đề cụ thể như giới thiệu sự kiện, nhân vật tiêu biểu hoặc hồi ký mà chưa có một công trình nào mang tính tổng quan, nghiên cứu một cách toàn diện cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội. Chính vì vậy, mà việc nhóm tác giả nghiên cứu đề tài “Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội” không chỉ có ý nghĩa góp phần tô dày thêm tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” mà còn có giá trị khoa học và thực tiễn  sâu sắc. Có thể nói, kết quả nghiên cứu của đề tài này góp phần vào việc giáo dục lịch sử truyền thống cho nhân dân Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung; đồng thời là một tài liệu có ích đối với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là về thủ đô Hà Nội.

– Đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

+ Làm rõ các bước phát triển của phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà Nội trong tiến trình vận động giải phóng dân tộc.

+ Tái hiện một cách trung thực, đầy đủ và sinh động tiến trình Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội từ năm 1939 đến 2/9/1945.

+ Khái quát một số đặc thù của Cách mạng tháng 8 – 1945 ở Hà Nội.

+ Nêu bật vai trò của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở  Hà Nội đối với Cách mạng tháng 8 trong cả  nước.

+ Đánh giá một số nhân vật và sự kiện lịch sử liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới Cách mạng tháng 8 – 1945 ở Hà Nội.

icons8-exercise-96 chat-active-icon