Cận Hiện Đại – Muốn Học Giỏi Lịch Sử Không? Tớ Cho Cậu Mượn Vở – Tập 3

109,000 81,750

Tập 3 tóm lược lịch sử thế giới Cận hiện đại kéo dài từ năm 1800 (từ thời kỳ của Chủ nghĩa Thực dân) cho đến thời kỳ Hậu chiến tranh thế giới thứ II (Từ 1945 đến hiện nay).