Dạy Con (Báo Chí Bình Luận Về Hiện Tượng “Mẹ Hổ”)

25,000 15,000

Tạo sao Phật giáo lại quan tâm đến tranh luận đó? Trước hết, đây là một thời sự văn hóa nổi bật của năm đầu năm 2011. Thứ hai, vì vấn đề nêu ra động đến thao thức của mọi bà mẹ, các bà mẹ Phật tử không thể không tự hỏi: Vậy thì Phật giáo nghĩ sao? Nhân một sự kiện cụ thể về giáo dục gia đình, chúng tôi muốn đưa vào tranh luận một cái nhìn cụ thể về giáo dục Phật giáo.