Dictionarium Annamitico – Latinum

427,000

“Từ điển Taberd khởi sự năm 1772, in lần đầu năm 1838 ở ngoại quốc, là một cuốn từ điền cổ quí hiếm. Nó có một vị trí, một giá trị đặc biệt trong kho tàng tiếng Việt, chữ Nôm. Đây là lần in lại đầu tiên sau gần 200 năm, khi cuốn sách cơ hồ không thể tìm thấy nữa.

Với cuốn từ điển này trong tay, chúng ta sẽ hiểu tiếng Việt, chữ Nôm, hiểu văn hoá quá khứ… tốt hơn, thông tuệ hơn và chúng ta sẽ thấy văn hoá Việt Nam gần gũi, mến yêu hơn”.

icons8-exercise-96 chat-active-icon