Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong định hướng phát triển không gian Thủ đô Hà Nội

160,000

Cuốn sách kế thừa kết quả nghiên cứu của Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX.09: “Nghiên cứu phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, địa lýmôi trường góp phần định hướng phát triển không gian của Thủ đô Hà Nội trong nửa đầu thế kỷ XXI” mã số KX – 09 – 01 do Viện Địa lý chủ trì thực hiện.

– Đề tài đã đi sâu phân tích, đánh giá tổng hợp các yếu tố tự nhiên: cấu trúc địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, địa chất thủy văn, địa chất công trình, đất, sinh vật, cảnh quan sinh thái nhằm sáng tỏ tính khá đa dạng của tự nhiên cũng như mức độ biến đổi của nó do hoạt động khai thác lãnh thổ mạnh mẽ.

– Đề tài đã đánh giá các tiềm năng, lợi thế và hạn chế về ĐKTN, TNTN và môi trường lãnh thổ Hà Nội (Về khoáng sản; Về tài nguyên sinh vật; Tài nguyên nước dưới đất; Môi trường không khí; Tài nguyên khí hậu…).

– Đề tài đồng thời đưa ra các dự báo tải lượng gây ô nhiễm nước mặt đến năm 2020; Dự báo nhu cầu dùng nước, trữ lượng khai thác và trị số hạ thấp mực nước đến năm 2020; Dự báo xu thế biến đổi đa dạng sinh học ở Hà Nội…

– Từ việc xác định những nguyên nhân chính và dự báo khả năng gây suy thoái tài nguyên, môi trường đề tài đã đề xuất các định hướng cơ chế, chính sách, các giải pháp sử dụng hợp lý ĐKTN, TNTN và bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững.

– Đề tài đã đi sâu nghiên cứu các luận cứ khoa học cho việc định hướng phát triển không gian của thủ đô Hà Nội

– Đề tài cũng đã cung cấp CSDL bản đồ chuyên đề điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường thành phố Hà Nội đã ứng dụng HTTĐL để xây dựng tuân thủ theo quy phạm thành lập bản đồ chuyên đề, tiện lợi cho khai thác ứng dụng và cập nhật thông tin.

Đề tài đã cố gắng để đưa vào CSDL lượng thông tin đầy đủ, phong phú cho người đọc nắm bắt, tra cứu và có thể ứng dụng, phát triển nội dung theo các chuyên đề sâu, rộng hơn.

icons8-exercise-96 chat-active-icon