Giáo dục Thăng Long – Hà Nội: Quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển

160,000

Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu của đề tài “Giáo dục và đào tạo Thăng Long – Hà Nội, định hư­ớng phát triển giáo dục và đào tạo của Thủ đô trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ” do PGS.TSKH. Nguyễn Hải Kế làm chủ nhiệm, với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu có liên quan. Đây là đề tài trong tổng thể chư­ơng trình nghiên cứu cấp Nhà nước KX.09: Phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và giá trị lịch sử văn hóa 1000 năm Thăng Long – Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô.

Tiếp thu có chọn lọc thành tựu nghiên cứu của đông đảo các học giả, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam trong và ngoài nước, các nhà quản lý, các nhà giáo dục và những người quan tâm đến giáo dục,  cuốn sách này tập trung vào:

Về không gian, là thủ đô Hà Nội theo địa giới hành chính hiện nay. Tuy nhiên, phần lãnh thổ trung tâm và ổn định nhất, có bề dầy thời gian nhất trong toàn bộ lịch sử Thăng Long – Hà Nội là các quận nội thành, vì thế trong thời kỳ cổ trung đại và cận đại, tập trung ở phần lãnh thổ này.

Về thời gian, là quá trình lịch sử của giáo dục Thăng Long – Hà Nội, từ thời kỳ Tiền Thăng Long, Thăng Long, Pháp thuộc cho đến thời hiện đại. Trong đó, Hà Nội giai đoạn sau 1954 và nhất là từ sau 1975 đến nay được quan tâm khảo sát kỹ lưỡng hơn.

Về nội dung, là vấn đề giáo dục Thăng Long – Hà Nội, từ lịch sử hình thành và thực tế phát triển, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, thành công cũng như hạn chế; trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, định hướng, quan điểm và giải pháp nhằm phát triển giáo dục với vai trò là nguồn động lực quan trọng phát triển toàn diện Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

icons8-exercise-96 chat-active-icon