Giới Định Tuệ Trong Phật Giáo Nhân Gian – Đại Sư Tinh Vân

111,000

📒📒📒 Giới định tuệ trong phật giáo nhân gian

Xã hội rối loại rối ren là do lòng tham, ích kỷ, chấp trước của con gười mà tạo nên, do đó chúng ta phải gắng tu Giới – Định – Tuệ để trừ tham sân si, để Phật trong lòng chúng ta hiện rõ ra. Trong lòng ta có Phật thì mắt thấy, tai nghe, tay làm, đều là phong thái của nhà Phật, tất cả chúng ta đều có khả năng suy nghĩ như Phật, hành động như Phật, thì nhân gian chính là một Phật Quốc Tịnh Độ vậy.

Giới – Định – Tuệ tam học tức là Kinh, Luật, Luận tam tạng:

Kinh tạng diễn giải Đình học, Luật tạng diễn giải Giới học, Luân tạng diễn giải Tuệ học.

Cho nên tu tập Giới, Đình, Tuệ tam học thị có khả năng thúc tiến áp dụng Phật Pháp vào trong sinh hoạt và tư tưởng của chung ta.

“Phật Giáo Nhân Gian” vốn có nguồn gốc tử khai thị của Đức Phật trong nhân gian, Giới Đình Tuệ tam học đương nhiên được làm mục tiêu cơ bản của hành gia Phật Giáo Nhân Gian cố gắng tu tập.

icons8-exercise-96 chat-active-icon