KHÁI NIỆM VỀ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM (Lý Thuyết Và Thực Hành)

38,000

Nội Dung
Chương 1: Tổng Quan
Chương 2: Khái niệm Bồ-tát
Chương 3: Sự Phát Triển của Giáo Lý Bồ-tát
Chương 4: Avalokitésvara (Quán Thế Âm) – Sự Phát Triển Về Ðặc Tính Ngôn Ngữ Và Ngữ Nghĩa
Chương 5: Avalokitésvara (Quán Thế Âm) – Trong Kinh Ðiển Phật Giáo Phát Triển
Chương 6: Quán Thế Âm Bồ-tát và Thế Giới Ngày Nay
Chương 7: Kết Luận

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon