Kinh A-Di-Đà Bốn Mươi Tám Nguyện Kệ Nguyện Sinh Nghi Thức Tụng Niệm – Tì-Kheo Thích Nguyên Chơn

90,000 72,000