Lịch sử văn học thế giới (tập 3)

284,000

Tập thứ ba bao gồm lịch sử văn học thế giới từ cuối thế kỷ XII hoặc đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI và trong những trường hợp mà trong thập niên đầu của thế kỷ tiếp theo mới hoàn thành quá trình mang tính đặc trưng của thế kỷ XVI thì sẽ tính sang đầu thế kỷ XVII. Trong tập này, nền văn học được xem xét thuộc giai đoạn quan trọng của lịch sử, từ quan điểm kinh tế là giai đoạn tan rã của xã hội phong kiến, giai đoạn tiền lịch sử của tư bản, của những mầm mống sản xuất tư bản chủ nghĩa ở các nước Châu Âu, như Marx đã nhận định trong chương XXIV của bộ Tư bản

icons8-exercise-96 chat-active-icon