Người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội (1010 – 1945)

200,000

Giới thiệu những người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam giai đoạn 1010-1945: Từ thời Lý đến hết thời thuộc Minh (1010-1427); thời Lê Sơ, Mạc, Lê-Trịnh và Tây Sơn (1428-1789); thời Nguyễn (1802-1884); thời thuộc Pháp (1884-1945).

icons8-exercise-96 chat-active-icon