Phật học tinh yếu (bộ 2 tập)

195,000

Nội dung của toàn tập PHẬT HỌC TINH YẾU sau đây gồm có nhiều thiên, mỗi thiên phân thành nhiều chương, và mỗi chương bao hàm nhiều mục. Đó là hệ thống phân biệt để duyệt-giả dễ ghi nhận. Điều đáng chú ý là phần trích dẫn những Kinh luận trong đây, nghĩa lý nó không có tánh cách nhất định. Tại sao thế? Bởi giáo-pháp của thánh-nhân nói ra đều tùy thời tùy cơ để dắt dìu, phá chấp. Có thể một lời thuyết giáo đối với căn-cơ này thích hợp, với thời-gian trước tiện nghi song với thời-gian nay không tiện nghi. Cho nên một vị tôn-túc đã bảo: “Y theo Kinh giải nghĩa là oan cho chư Phật ba đời, nhưng lìa Kinh một chữ tức đồng với ma-thuyết”. Vậy chỗ thu thập của người khéo học Phật là không chấp Kinh, không bỏ Kinh, như người đời đã bảo: “Khôn chết, dại cũng chết, duy biết mới sống”. Và người khéo học Phật cũng đừng chấp lý bỏ sự, hay chỉ theo sự quên phần lý. Về việc được ý quên lời này, duy mỗi người tự thể hội, không thể nói hết được.
“Trần chẳng tương quan, bể cả nương dâu mặc thay đổi. Lòng không sở-đắc, thông xanh mây trắng tự vui nhàn”. Xin mượn hai câu này để chúc sự thành-tựu của duyệt-giả sau khi đọc xong toàn tập PHẬT HỌC TINH YẾU.

icons8-exercise-96 chat-active-icon