Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội

160,000

Đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước “Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội” mã số KX.09.08 triển khai thực hiện trong thời gian 2005-2008 tập trung vào các mục tiêu:

  1. Làm rõ chính sách, thành tựu, vai trò và kinh nghiệm phát triển khoa học của Thăng Long – Hà Nội. Nêu bật vai trò của khoa học trong quá trình phát triển trên các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội ở Thăng Long – Hà Nội qua các thế kỷ, đặc biệt là ở thế kỷ XX và trong giai đoạn hiện nay.
  2. Nêu bật chính sách, ý nghĩa và kinh nghiệm trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội. Đặc biệt nêu rõ những bài học kinh nghiệm trong phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài qua các thời đại lịch sử trước đây và thời kỳ xây dựng Thủ đô xã hội chủ nghĩa hiện nay.
  3. Vận dụng kinh nghiệm lịch sử vào việc phát triển khoa học, trọng dụng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô. Đề xuất những quan điểm, chính sách và giải pháp lớn trong phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài trên địa bàn Hà Nội, theo yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô trong 10-15 năm tới.

Công trình Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long – Hà Nội được biên soạn từ kết quả nghiên cứu đó của Đề tài, mang tính hệ thống một cách tổng quát những kinh nghiệm và bài học quý báu của 1000 năm lịch sử đã trải qua, nêu lên những quan điểm cho chính sách và giải pháp lớn để Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh khoa học và trọng dụng nhân tài phục vụ cho thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tăng cường chủ động hội nhập quốc tế đang trong những năm thúc đẩy mạnh mẽ.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài, và được thể hiện trong công trình này, là một cố gắng của tập thể tác giả để luận giải về mức độ phát triển và ứng dụng khoa học cũng như về việc trọng dụng nhân tài của tổ tiên ta ở các thế kỷ trước đây như thế nào. Từ chỗ cố gắng luận giải để xác nhận được về cách hiểu và cách thực hiện của người xưa, cuốn sách mong muốn góp phần vào việc đúc kết những giá trị lịch sử – văn hóa nhiều đời của tổ tiên ta, trong đó có những bài học quý báu để chúng ta tham khảo vận dụng vào sự phát triển xã hội ngày nay.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon