Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập 3

180,000

Mô Tả Sản Phẩm

Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập 3
Tập III được xây dựng dưới dạng lịch sử của phong trào cách mạng Việt Nam từ 1920 đến 1945. Ở đấy, các sự kiện, các giai đoạn lịch sử của phong trào cách mạng được nhìn ở góc độ tư tưởng là chính, lấy sự việc để trình bày và chứng minh tư tưởng, lấy tư tưởng làm đuốc rọi đường cho hành động cách mạng có ý thức càng ngày càng sâu và càng đúng
Đầu tiên thì sách được đặt tên là “Sự thành công của chủ nghĩa Mác – Lênin trong các nhiệm vụ lịch sử”. Sau rồi trong lúc viết tôi thấy cần sửa tên lại là “Thành công của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ba khái niệm “thất bại”, “bất lực”, “thành công” nối tiếp nhau trên ba tập sách là tư tưởng chính của tác giả trong bộ lịch sử tư tưởng ba quyển này

icons8-exercise-96 chat-active-icon