Tạo Dựng Tương Lai

58,200

Các viện đại học chính là người gìn giữ kinh nghiệm của loài người, ở một mức độ không ai sánh bằng, là người bảo hộ và là người truyền đạt những điều tinh túy đã từng được suy nghĩ và được viết ra. Đã được nói và được thực hiện, là hiện thân của tinh thần cởi mở, sự thảo luận có tính cách duy lý và sự thể nghiệm.

icons8-exercise-96 chat-active-icon