Tập San Bảo Tích – số 01

220,000

Tập san do Đỗ Quốc Bảo chủ biên với chủ trương “mở cánh cửa dẫn tới tri thức thông qua ngôn ngữ để người đọc tự bước đi chứ không mang tri thức đến người đọc bằng cách “bình dân hoá” tri thức”.
Tập san Bảo Tích số 1 ra mắt, dù tập đầu dưới danh nghĩa “Lưu hành nội bộ” (nhưng vẫn ấn loát chuyên nghiệp) sẽ là một sự kiện quan trọng đối với học giới trong nước. Và, với phẩm chất hiện có, Tập san Bảo Tích nếu duy trì đủ lâu, nhất định sẽ có những tác động rất tích cực đối với việc khảo cứu Phật học, triết học, ngôn ngữ học… cũng như phương pháp luận nghiên cứu, giúp nâng tầm nền học thuật nước nhà.
NỘI DUNG
Lời nói đầu
NGÔN NGỮ HỌC
Luận về hai bài kệ đầu của kinh Pháp cú
Karmadhāraya dưới dạng thực danh từ + thực danh từ
Hiện tượng liên thanh (saṃdhi, euphony) trong ngôn ngữ hiện đại thuộc hệ Ấn-Đức
Miscellanea indologica
PHẬT HỌC
Giới thiệu Udānavarga
Udānavarga, Chương I
Định nghĩa Bát-nhã-ba-la-mật-đa
Bát-nhã-ba-la-mật-đa tán
Giới thiệu Phạn bản của Duy-ma-cật sở thuyết kinh
Vimalakīrtinirdeśa, Chương III
Giới thiệu Kim Quang Minh kinh
Giới thiệu Bodhicaryāvatāra của Śāntideva
TỪ ĐIỂN HỌC
Hướng về một công trình từ điển Phạn–Việt
Lời nói đầu của Böhtlingk cho từ điển PW
Từ đâu ông ta có? Về bản chất của bộ từ điển Phạn–Anh
của Monier-Williams
Đồng nghĩa từ từ điển Nāmaliṅgānuśāsana của Amarasiṃha
NHÂN VẬT
Long Thụ
Thánh Dũng
LUÂN LÍ HỌC PHẬT GIÁO
Ăn thịt và thiên nhiên
CỔ ẤN-ĐỘ HỌC
Giới thiệu Pañcatantra “ngũ quyển”
Ngạn ngữ tục ngữ Ấn-độ I
Ngạn ngữ tục ngữ Ấn-độ II
Dẫn nhập Bhagavadgītā—Chí Tôn ca

icons8-exercise-96 chat-active-icon