Thi Phẩm Tập Bình

52,000 31,000

Cuối đời Đông Hán, văn học Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ tự giác. Thời kỳ này, văn học bắt đầu tách khỏi học thuật và văn hóa, từng bước giành vị trí độc lập.