Trang phục Thăng Long – Hà Nội

240,000

Hiện nay, chưa có một công trình chuyên sâu về trang phục Thăng Long – Hà Nội. Công trình “Trang phục Thăng Long – Hà Nội” sẽ lần đầu tiên đề cập một cách toàn diện, hệ thống về vấn đề này.

Công trình sẽ khái quát về điều kiện tự nhiên, đặc trưng văn hoá mặc của vùng Thăng Long cổ xưa; phân tích ảnh hưởng của mỗi giai đoạn lịch sử đến trang phục: về cách nhìn nhận, đánh giá xu hướng, trình độ thẩm mỹ và sự phát triển các địa danh làng nghề có liên quan, từ đó, rút ra những đặc trưng riêng của trang phục trong từng giai đoạn, so sánh giữa các loại trang phục.

Cuốn sách phân loại trang phục theo chức năng xã hội, lứa tuổi, giới tính (trên cơ sở đó miêu tả kết hợp với nhận xét chung); phục dựng một số mẫu bằng hình ảnh, bản vẽ; khẳng định giá trị lịch sử của vấn đề trang phục, đồng thời phác thảo diện mạo văn hoá mặc Thăng Long – Hà Nội; là cơ sở cho việc phục dựng trang phục, nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu đồng thời có thể quảng bá lịch sử văn hoá trang phục ra nước ngoài.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon