TRÍ QUẢNG TOÀN TẬP (BỘ 7C)

1,000,000

Quyển I: Nghi thức tụng niệm, Pháp ngữ

Quyển II: Lược giải kinh Pháp Hoa

Quyển III: Lược giải kinh Hoa Nghiêm

Quyển IV: Lược giải kinh Duy Ma

Quyển V (Tập 1, Tập 2): Lược giải kinh Đại Bảo Tích

Quyển VI: Lược giải kinh Bổn Môn Pháp Hoa – Kinh Dược Sư – Kinh A Di Đ

icons8-exercise-96 chat-active-icon