Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam

351,000

Trong suốt lịch trình gần một ngàn năm phát triển, văn học trung đại Việt Nam đã tạo dựng những truyền thống nghệ thuật riêng cho dân tộc. Vì vậy, muốn hiểu văn học dân tốc, cần nắm được diễn trình của văn học trung đại, những giai đoạn phát triển, đặc điểm cùng vị trí của từng giai đoạn trong lịch sử văn học.

Văn học trung đại Việt Nam có hình thức biểu trung khá riêng biệt; chúng như những mã khóa, nếu chưa nắm bắt được, sẽ chẳng có cách nào thâm nhập văn bản, mà đã không thâm nhập được vào văn bản thì nói gì đến việc hiểu giá trị của tác phẩm. Cho nên, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi cố gắng tìm một con đường tiếp cận thích hợp để có thể nắm bắt bản chất và quy luật của văn học trung đại.

Qua việc khảo sát những tác phẩm văn học cụ thể, chúng tôi tìm ra một số tín hiệu đặc trưng mang tính chất như những má khóa; trên cơ sở đó, tiến hành những thao tác tháo gỡ để hình thành một con đờng gọi là giải mã văn học trung đại Việt Nam.

Nguyễn Đăng Na

icons8-exercise-96 chat-active-icon