Luận bàn thế sự

    208,000

    Cuốn sách tập hợp 125 bài viết của thầy Hà Văn Thịnh, viết trong giai đoạn 2000 – 2019, là những bài bình luận, phản biện, phân tích các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, những bài học lịch sử, những chuyện hay ho trên thế giới, những trăn trở trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam và giới thiệu những nhân vật lịch sử trong và ngoài nước.

    Sách gồm 5 phần: THEO DÒNG THỜI SỰ (51 bài); GÓC NHÌN SỬ HỌC (15 bài); BÀN VỀ GIÁO DỤC (20 bài); MINH TRIẾT ĐÔNG TÂY (9 bài) và NHÂN VẬT THỜI ĐẠI (30 bài).

    icons8-exercise-96 chat-active-icon