MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM, LIÊN MINH CÁC LỰC LƯỢNG DÂN TỘC, DÂN CHỦ VÀ HÒA BÌNH VIỆT NAM, CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM

2,246,000

Sách Hà Nội trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị bộ sách: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (bộ 3 quyển). Bộ Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2018

icons8-exercise-96 chat-active-icon