Ngã – Pháp

80,000

  • Nhan đề ‘ Ngã Pháp’ cần được hiểu là ‘ Quan hệ Người- Vũ trụ’ hay là’ Quan hệ hữu hạn-vô hạn’, hoặc ‘Quá trình ngã tính’. Cụm từ ‘ Quá trình ngã tính’ xuất phát từ Félix Guattari, một nhà phân tâm học và nhà văn, người cộng tác rộng rãi với gilles Deleuze. Nói đơn giản, theo ổng, cuộc ống dưới bất cứ hình thức nào, hữu cơ hay vô cơ, xuất hiện từ một cơ sở không cơ sở, bất cố định và bất ổn định về mặt bản thể học, luôn luôn tháp tùng cái hình thức xuất hiện từ nó. Ông gọi cái cơ sở không cơ sở đó là ‘chaosmosis’, trong khi Những thực thể hình thành từ đó thời được mệnh danh là ‘singularities’ (quá trình ngã tính). Với ông, sự sản sinh quá trình ngã tính quan tâm đến, ít nhất phần nào, vấn đề phương thức chúng ta sống cuộc sống của chúng ta và, thật vây, sản sinh chúng ta là ai, và chúng ta là gì.
icons8-exercise-96 chat-active-icon