Sử Việt – Nhìn Từ Tài Liệu Nguồn – Nguyễn Mạnh Sơn – NXB Đà Nẵng

176,000

. Khi đề cập đến các bộ chính sử của Việt Nam, cũng như phương pháp nghiên cứu cổ sử, giáo sư Chen cho rằng: “Khi sử dụng Đại Nam thực lục làm sử liệu tiến hành khảo chứng, chúng ta cần đối chiếu với sử liệu của Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia và sử liệu phương Tây cùng thời đại, như đem ghi chép trong các kỷ của Đại Nam thực lục chính biên đối chiếu, so sánh với châu bản triều Nguyễn. Với Thực lục tiền biên chúng ta cần đối chiếu với ghi chép hằng ngày của các công ty Đông Ấn, tin tức và báo cáo của các giáo sĩ truyền giáo, du ký của người châu Âu và các sử liệu có liên quan của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, còn nếu chỉ dẫn dụng riêng ghi chép trong Thực lục làm căn cứ sẽ luôn …

icons8-exercise-96 chat-active-icon