Tâm lý ngôn ngữ học trong hoạt động dạy học ngoại ngữ

144,000

Tâm Lý Ngôn Ngữ Học Trong Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ
Trong cuốn sách này tác giả chỉ trình bày một số nội dung cụ thể của Tâm lý ngôn ngữ học trong hoạt động Dạy học ngoại ngữ theo quan điểm Tâm lý học hoạt động. Cuốn sách rất bổ ích cho các nhà quản lý, các thầy cô giáo nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên ngoại ngữ/ ngôn ngữ, cũng như các nhà Tâm lý học, giáo dục học, các bác sĩ, nhà trị liệu, những người ở các ngành khoa học liên quan đến ngôn ngữ/ngoại ngữ và những người quan tâm đến ngôn ngữ/ngoại ngữ.Nội dung gồm có:

Phần thứ nhất. Những vấn đề lý luận của tâm lý ngôn ngữ học trong hoạt động dạy học ngoại ngữ

Chương 1. Ngoại ngữ
Chương 2. Hoạt động dạy học ngoại ngữ
Chương 3. Tâm lý ngôn ngữ

Phần thứ hai. Các quan điểm tâm lý học về bản chất tâm lý ngôn ngữ đối với xây dựng lý luận dạy học ngoại ngữ

Chương 4. Quan điểm tâm lý học liên tưởng đối với xây dựng lý luận dạy học tri thức ngôn ngữ ngoại ngữ
Chương 5. Quan điểm tâm lý học hành vi đối với xây dựng lý luận dạy học kỹ xảo lời nói ngoại ngữ
Chương 6. Quan điểm tâm lý học hoạt động đối với xây dựng lý luận dạy học kỹ năng lời nói ngoại ngữ
Chương 7. Bản chất tâm lý nắm vững ngoại ngữ trong dạy học kỹ năng lời nói ngoại ngữ

Phần thứ ba. Tâm lý học hoạt động về sản sinh và tiếp nhận lời nói đối với dạy học nói, viết, nghe và đọc hiểu ngoại ngữ

Chương 8. Hoạt động sản sinh lời nói đối với dạy học nói và viết ngoại ngữ
Chương 9. Hoạt động tiếp nhận lời nói đối với dạy học nghe và đọc hiểu ngoại ngữ
Chương 10. Quan điểm hoạt động đối với kiểm tra và đánh giá trong dạy học ngoại ngữ

Phần thứ tư. Tâm lý ngữ nghĩa học trong dạy học ngoại ngữ

Chương 11. Quan điểm hoạt động về bản chất tâm lý người nghĩa đối với dạy học ngoại ngữ
Chương 12. Bản chất tâm lý của từ đối với dạy học từ ngoại ngữ

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon