Tiếp Xúc và Giao Lưu Văn Hóa Việt – Hoa Trong Lịch Sử

88,000

Cộng đồng người Hoa với sự phân bố rộng rãi trên phạm vi thế giới, đặc biệt là các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, cùng với vai trò quan trọng của họ trong

đời sống kinh tế nơi họ cư trú, là đối tượng nghiên cứu của nhiều công trình khoa học có giá trị trên thế giới, cả ở nước ta trước kia cũng như hiện nay.

Trong thực tế quá trình cộng cư và hòa nhập vào xã hội bản địa, người Hoa cũng có những đóng góp đáng kể trong việc chuyển tải các yếu tố văn hóa Trung Hoa vào xã hội các quốc gia sở tại. Tuy nhiên, vai trò của người Hoa trong lĩnh vực này cho tới nay vẫn ít được đề cập tới xứng đáng với tầm quan trọng của nó. Nhận rõ tình hình đó, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn trong việc triển khai đề tài Nghiên cứu cấp nhà nước KX.06-75: “Tiếp xúc giao lưu và phát triển văn hóa – Quan hệ giữa văn hóa Việt Nam và thế giới” do GS. Phạm Đức Dương làm chủ nhiệm đã có đề tài nhánh về quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Hoa trong lịch sử do TS. Châu Thị Hải thực hiện.

Đề tài được sự tham gia của một số cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Viện, đã đề cập tới nhiều khía cạnh của vấn đề. Ngoài hai bài trình bày có tính chất khái quát về diễn biến địa lý và lịch sử trong quá trình tiếp xúc – giao lưu văn hóa Việt – Hoa và dấu ấn Trung Hoa trong văn hóa nghệ thuật Đông Nam Á, các bài khác đã tập trung tìm hiểu vai trò của người Hoa trong việc chuyển tải văn hóa ở Việt Nam, nêu rõ những đặc điểm của sự hội nhập văn hóa Việt – Hoa và những biểu hiện cụ thể của sự hội nhập đó trên các lĩnh vực văn học, kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, trong sự phát triển các ngành nghề thủ công, Tất nhiên đây cũng mới chỉ là bước đầu, còn cần được đi sâu nghiên cứu để có thể rút ra được những đặc điểm cơ bản của hiện tượng đặc sắc đó, cũng như phát hiện được những mặt tích cực cần phát huy và những biểu hiện tiêu cực cần khắc phục. Rồi trên cơ sở nắm vững bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, chủ động thúc đẩy quá trình giao lưu, hội nhập văn hóa không riêng gì đối với Trung Quốc mà cả đối với các nước khác trên thế giới trong xu hướng khu vực hóa và quốc tế hóa hiện nay.

Trên tinh thần khoa học đó, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc xa gần trong và ngoài nước cuốn sách.

icons8-exercise-96 chat-active-icon