Triết Học A Tỳ Đàm của Phật Giáo Truyền Thống

129,000

Việc Phật ra đời là một nhân duyên hản hữu. Gặp được Phật pháp khi Phật không còn nũa, cũng không phải việc dễ dàng. Điều đáng tiếc nhất là mang tiếng con Phật nhưng không hiểu được bản ý của ngài. Chỉ biết bố thí cầu tài lộc mà không nghiêm trì giới luật để sửa mình là một cực đoan. Giới luật trang nghiêm mà không lắng tâm thiền định thì cũng là một cực đoan khác.
Cuốn sách sẽ ít nhiều giúp ta tránh được những kiểu tu học cực đoan, giúp đời sống tu học thực tiển để có được lợi lạc ngay bây giờ và cã đời sau kiếp khác.
Cuốn sách được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Anh Buddha Abhidhamma của giáo sư Mehm Tin Mon, một tiến sĩ Tây học mà cũng là một học giả Phật học. Công trình này của ông y cứ trên luận thư Abhidhammatthasangaha của ngài Anuruddha người Nam Ấn ( thế kỷ thứ V), sinh quán ở Kancipura, nghĩa là đồng hương với các ngài Buddhaghosa, Buddhadatta và Dhammapala. Cả ba trưởng lão vừa kể trên đều là những nhà chú giải Tam Tạng lừng danh của Phật giáo Nam Truyền..

icons8-exercise-96 chat-active-icon