Từ Điển Hán Việt Từ Nguyên (Bìa Cứng)

600,000

Từ điển Hán Việt Từ Nguyên thu thập khoảng trên 31.000 từ và nhóm từ Hán Việt được sử dụng trong văn chương ngày xưa cũng như hiện nay. Các từ chuyên môn, cũng như thuật ngữ trong khoa học chẳng hạn, rất ít được đề câp ở đây.

Từ điển này có mục đích giúp người đọc hiểu rõ nguồn gốc các từ hoặc nhóm từ Hán Việt bằng cách giải thích nguồn gốc ý nghĩa cảu từng từ một và những điển cố có liên quan.

Thứ tự các từ trong từ điển được sắp xếp theo thứ tự chữ cái La tinh. Trong đó, một số từ có thể viết “i” hay “y” thì thường dùng chữ “i” để xếp thứ tự. Thứ tự các dấu là : Huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã. Từ kép và nhóm từ được xếp theo thứ tự từ khởi đầu của từ kép hay nhóm từ.

Từ điển Hán Việt đồng âm rất nhiều, nhưng từ kép hay nhóm từ có từ khởi đầu mang cùng một ý nghĩa sẽ được sắp xếp vào chung một khối.

Cùng một chữ Hán nhưng âm Hán Việt có thể khác nhau, hoặc vì ý nghĩa thay đổi hoặc vì đọc ” trại” do kiêng cử hay vì lý do nào khác, sẽ chọn âm thông dụng, nhưng những âm khác nhau đều có ghi trong từ điển này.

mỗi từ đơn Hán Việt ngoài ý nghĩa, chữ Hán còn được kèm theo “bộ thủ” đựa theo cách sắp xếp các từ này trong các từ điển xưa ở Trung Hoa chia các từ chữ Hán thành những bộ khác nhau để tiện tra cứu.

icons8-exercise-96 chat-active-icon