Văn Bia Chữ Hán Việt Nam – Từ Thời Bắc Thuộc Đến Đời Trần – Đinh Khắc Thuần

380,000

Văn Bia Chữ Hán Việt Nam – Từ Thời Bắc Thuộc Đến Đời Trần – Đinh Khắc Thuần

“Văn Bia Chữ Hán Việt Nam – Từ Thời Bắc Thuộc Đến Đời Trần” – Văn bia Việt Nam có mục đích xuất bản và tái bản một số công trình mang tính chất nền tảng trong nghiên cứu văn bia Việt Nam, hoặc phiên dịch văn bia Việt Nam như là nguồn sử liệu để nghiên cứu về Việt Nam trong quá khứ

icons8-exercise-96 chat-active-icon