Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế (Bộ 6 cuốn)

1,500,000

Nội dung mỗi tập sách được sắp xếp theo trình tự thời gian trao giải; bao gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận Giải thưởng. Bộ sách là tài liệu tra cứu và tham khảo hữu ích cho các nhà kinh tế học; giảng viên, sinh viên chuyên ngành kinh tế và độc giả quan tâm đến lĩnh vực này

Nhằm giới thiệu tóm tắt những công trình khoa học kinh tế được nhận Giải thưởng Nobel, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách.Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế gồm 06 tập: Tập 1 (từ năm 1969 đến năm 1980), Tập 2 (từ năm 1981 đến năm 1990), Tập 3 (từ năm 1991 đến năm 1995), Tập 4 (từ năm 1996 đến năm 2002), Tập 5 (từ 2003 đến năm 2010), Tập 6 (từ năm 2011 đến năm 2019).

icons8-exercise-96 chat-active-icon