Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không 1972” sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại (NXB Chính trị)

400,800

Cuốn sách có nội dung bao gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung

Phần thứ hai: Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không 1972” – Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam

Phần thứ ba: Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại

icons8-exercise-96 chat-active-icon