Đạo Đức Phật Giáo Và Sự Ảnh Hưởng Đến Đạo Đức Con Người Việt Nam Hiện Nay

120,000

Đạo Đức Phật Giáo Và Sự Ảnh Hưởng Đến Đạo Đức Con Người Việt Nam Hiện Nay

 “Đạo đức Phật giáo và đạo đức con người Việt Nam đã thật sự hòa quyện, bám rễ vào nhau. Những quan điểm về đạo đức của Phật giáo góp phần làm phong phú thêm cho nền đạo lý truyền thống dân tộc. Với giáo lý đạo đức, mang đậm chất nhân văn, Phật giáo đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến đạo đức, tâm lý, lối sống của người Việt Nam. Cuốn sách đã trình bày một cách hệ thống nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo qua các chuẩn mực đạo đức và các quan hệ đạo đức trên nền tảng giáo lý và giới luật Phật giáo. Từ đó làm rõ vai trò nhập thế của Phật giáo, cũng như ảnh hưởng sâu sắc của đạo đức Phật giáo đến đạo đức con người Việt Nam hiện nay. Đây là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực”.

icons8-exercise-96 chat-active-icon