Đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam

64,000

Nội dung cuốn sách được chia làm ba chương. Chương I trình bày một số vấn đề lý luận về đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam, như: khái niệm tục ngữ, ca dao Việt Nam, khái niệm đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam…Chương II đi sâu phân tích những nội dung cơ bản của đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam được thể hiện qua các mối quan hệ giữa con người với bản thân, giữa con người với gia đình và giữa con người với xã hội. Chương III rút ra ý nghĩa của đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam hiện nay; với việc xây dựng gia đình Việt Nam hòa thuận, hạnh phúc cũng như với việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với xã hội ở Việt Nam hiện nay.

icons8-exercise-96 chat-active-icon