Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế

200,000

Cuốn sách là tập hợp những bài tham luận tại Hội thảo khoa học Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế. Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 03 phần: Phần 1: Những vấn đề chung; Phần 2: Đồng chí Lê Đức Anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phần 3: Đồng chí Lê Đức Anh với quê hương Thừa Thiên Huế. Cuốn sách là tài liệu quý, góp phần bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

icons8-exercise-96 chat-active-icon