Triết Học Chính Trị Khổng Giáo

40,000

Cuốn tư tưởng chính trị trong triết học khổng giáo xuất bản ngày 4-10-1961 tại Sài Gòn, Việt Nam, được con của 1 người bạn đã quá vãng cất giữ cẩn thận cho chúng tôi mượn. Một số bạn hữu sau khi xem qua, rất thích thú đem qua photocopy, khuyên tôi nên cho tái bản. Thuận theo lời yêu cầu, tôi đọc kỹ lại tập sách này, nhuận sắc lời văn, thêm phần chính văn trong một số các tài liệu trích dẫn, tham khảo thêm bộ Tứ Thư Tập Chú cùa Nguyễn Đức Lân, do Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 1998, quyển Kinh Lễ do Nguyễn Tôn Nhan tuyển dịch năm 1996, được Nhà Xuât Bản Văn Học Ấn Hành, tái bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ với nhan đề được thay đổi là Chính Trị Triết Học Khổng Giáo.

icons8-exercise-96 chat-active-icon