Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam kỳ và Đồng Tháp qua châu bản triều Nguyễn

300,000

Nguyên nhân sâu xa và lý do biện minh cho việc xâm chiếm Đại Nam của Đế quốc Pháp

– Cuộc chiến đấu chống Pháp ở Nam Kỳ (1860 – 1867)

– Công việc kháng chiến chống Pháp ở Đồng Tháp

– Tiểu sử một số nhân vật lãnh đạo kháng chiến chống Pháp và người ứng nghĩa

– Một số châu bản triều Tự Đức về cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam kỳ

Là những nội dung quan trọng được đề cập trong cuốn “Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam kỳ qua Châu bản triều Nguyễn”.

icons8-exercise-96 chat-active-icon