Lịch sử truyền bá chính pháp và các bộ phái Phật giáo thời kỳ đầu – Tổng tập Lịch sử Phật giáo Ấn Độ tập 01

180,000

Cuốn sách mở đầu cho Bộ sách Lịch sử Phật giáo Ấn Độ gồm 06 cuốn, chứa đựng tất cả những gì chúng ta cần, giúp đưa người đọc về với cội nguồn 25 thế kỷ hình thành và phát triển của Đạo Phật.

I. Phật Giáo Ở Ấn Độ – Sự Khai Nguồn Của đức Giáo Chủ Thích Ca

1. Tình trạng xã hội đen tối và tư tưởng phức tạp ở Ấn Độ khi đức Phật xuất thế

2. Đức Phật Thích Ca, vị giáo chủ của Đạo Từ bi và Trí huệ

II. Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo Tại Ấn Độ

1. Bốn thời kỳ kiết tập kinh-điển

2. Nam-phương và Bắc-phương Phật Giáo

3. Sự phát-triển của Đại-thừa và Tiểu-thừa

4. Sự suy-tàn của Phật Giáo tại Ấn Độ

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon