Phủ biên tạp lục – Bộ 2 tập

495,000

Tác giả sách “Phủ biên tạp lục” là ông Lê Quý Đôn, một nhà bác học về thời Lê mạt.

Họ Lê là người xã Duyên hà, huyện Duyên hà, tỉnh Thái Bình, Bắc Việt và là con ông Lê Phú Thứ đậu Tiến sĩ khoa Giáp Thìn đời Lê Bảo Thái.

Lê Quý Đôn Tiên sinh đã nổi tiếng hay chữ từ thuở còn nhỏ. Năm 18 tuổi, ông đậu Giải nguyên thi Hương, năm 27 tuổi, đậu Tiến sĩ cập đệ nhứt danh tức Bảng nhãn vào triều Lê Hiến tông niên hiệu Cảnh hưng năm thứ 13 (1752).

Tác phẩm được dịch đây nhan đề “Phủ biên tạp lục”. Phủ biên có nghĩa là phủ dụ, trấn an vùng biên thùy, hay là chính sách trấn an vùng biên giới. Tạp lục là ghi chép những sự kiện đã xảy ra cùng những phương sách đối xử, giải quyết trong thời gian ấy.

Sách này được viết vào thời kỳ tác giả vâng lệnh vua Lê phái đi trấn nhậm hai Đạo Thuận hóa và Quảng Nam. Lúc bấy giờ, cương giới Việt nam giáp Chiêm thành ở đó.

Bộ sách này không những có giá trị về văn học, về lịch sử của một văn hào vào đầu thế kỷ 18 của Việt nam chúng ta mà còn là những biện pháp chính trị của tiền nhân chúng ta trong sự nghiệp Nam tiến vĩ đại.

icons8-exercise-96 chat-active-icon