Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930 – 1945 nghiên cứu qua tài lưu trữ

200,000

Giai đoạn cách mạng 1930-1945 là giai đoạn đầu tiên cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đó đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương) sau một thời gian dài bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước. Đây cũng là giai đoạn phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam phát triển mạnh, đặc biệt là ở Nam Kỳ, nơi phong trào diễn ra rất sôi động, độc đáo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương mà cụ thể là Xứ ủy Nam Kỳ.
Thư viện TP. Cần Thơ xin giới thiệu đến các bạn quyển sách “Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930-1945, nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ” do Phạm Thị Huệ biên soạn, Nxb. Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2018. Đây là công trình nghiên cứu về phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1930-1945 dựa trên nền cốt chủ yếu là tư liệu của chính quyền thực dân Pháp ban hành trong những năm 1930-1945 hiện đang bảo quản tại các kho lưu trữ.
Quyển sách có độ dày 483 trang, được chia làm 03 phần.
Phần 1 giới thiệu những nội dung chính về phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1930-1935 như: Vài nét về vùng đất Nam Kỳ trước năm 1930; Tình hình thế giới và trong nước những năm 1930-1931; Phong trào dân tộc dân chủ ở ở Nam Kỳ giai đoạn 1930-1931 (Những cuộc đấu tranh đầu tiên ở Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sự đàn áp của thực dân Pháp), giai đoạn 1932-1935 (Khôi phục, củng cố tổ chức và lực lượng cách mạng).
Phần 2 là các nội dung liên quan đến cuộc vận động dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1936-1939: Tình hình thế giới và trong nước trước cuộc vận động; Các cuộc vận động dân chủ nổi tiếng như phong trào Đông Dương Đại hội, phong trào “đón rước” Justin Godard và Jules Brévié, phong trào báo chí công khai, các cuộc vận động nghị trường,…
Phần 3 trình bày về cuộc vận động giải phóng dân tộc giai đoạn 1939-1945 ở Nam Kỳ, thông qua một số nội dung chính: Bối cảnh lịch sử trong những năm 1939-1940; Cuộc khởi nghĩa tháng 11 năm 1940 và những thủ đoạn đàn áp của thực dân Pháp; Đấu tranh khôi phục lực lượng cách mạng sau khởi nghĩa 1941-1942; Xây dựng, phát triển tổ chức và lực lượng cách mạng ở Nam Kỳ giai đoạn 1943-1945; Khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945.
Quyển sách “Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930-1945, nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ” là một tập tư liệu quý giá. Nhiều nội dung trong sách là tài liệu gốc, đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ; Cục Hồ sơ nghiệp vụ an ninh – Bộ Công an; Cục Lưu trữ – Văn phòng Trung ương Đảng; Phòng Tư liệu – Viện Lịch sử Đảng,… lần đầu tiên được khai thác và công bố.

icons8-exercise-96 chat-active-icon