Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Thăng Long -Hà Nội

160,000

 Là một trong những công trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của chư­ơng trình nghiên cứu cấp Nhà nước KX.09: Phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và giá trị lịch sử văn hóa 1000 năm Thăng Long – Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô, cuốn sách Bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể Thăng Long – Hà Nội tập trung vào các mục đích sau đây:

– Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể Thăng Long – Hà Nội, tiếp thu những quan điểm mới về quản lý di sản của một số nước trên thế giới để vận dụng vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể của Thăng Long – Hà Nội.

– Làm rõ giá trị của di sản văn hóa vật thể Thăng Long – Hà Nội từ góc tiếp cận di sản văn hoá, bao hàm cả vật thể lẫn phi vật thể trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, để xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trên địa bàn Hà Nội.

– Làm rõ những nguy cơ, thách thức của công cuộc bảo tồn di sản văn hoá trong bối cảnh đô thị hoá ở thủ đô; vai trò của chủ thể văn hoá trong công cuộc bảo tồn di sản văn hoá Thăng Long – Hà Nội.

– Đề xuất các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc khuyến nghị của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới; và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta vào sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của Thăng Long- Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

icons8-exercise-96 chat-active-icon