Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội

160,000

Thông qua việc làm sáng tỏ vai trò, tác động của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, giải phóng và bảo vệ Thủ đô Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức – tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và yêu cầu vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô Hà Nội hiện nay.
Cuốn sách khai thác được lượng tư liệu có giá trị về Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội. Nhiều tư liệu độc đáo, đặc sắc, có tính chất biểu cảm cao. Cách sắp xếp tư liệu khoa học, có tác dụng bổ sung, minh hoạ làm nổi bật chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Cách viết nhẹ nhàng, đi vào lòng người đọc, vừa là một công trình khoa học vừa mang tính phổ thông, phục vụ được đông đảo bạn đọc.
Nghiên cứu nhận thức của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Hà Nội trong tiến trình lịch sử dân tộc và trong sự nghiệp cách mạng; Hà Nội trong quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin của Hồ Chí Minh; những chỉ đạo của Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng Hà Nội trong những năm đấu tranh giành chính quyền; quyết định lựa chọn Hà Nội làm Thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; những chỉ đạo sâu sát của Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng Hà Nội trong năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám; những chỉ đạo của Hồ Chí Minh đối với phong trào kháng chiến Hà Nội trong những năm bị tạm chiếm; những quan tâm, chăm lo đời sống mọi mặt của Thủ đô sau ngày giải phóng (chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội…); tấm lòng đồng bào, chiến sĩ Thủ đô đối với Hồ Chí Minh khi Hà Nội tạm bị chiếm, khi giải phóng và khi Người từ trần; vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô từ 1969 đến nay.

icons8-exercise-96 chat-active-icon